Beste ouders,

Basisschool De Notelaar is een hartelijke school. Gezellige klassen, een speelplaats met fietsenstalling, een zandbak, speeltuigen, een grasveld met een tuin.

Het is ook een school waar groot en klein hun plaats vinden en samen verantwoordelijkheid dragen. Onze kinderen worden daarbij al van jongs af aan betrokken via de leerlingenraad.
Een school, waar geëngageerde leerkrachten dat tikkeltje meer tijd en oog hebben voor uw kind, waar uw kind graag gezien wordt, zodat het in vol vertrouwen zijn of haar talenten en mogelijkheden kan ontplooien.

Wij stemmen de leerstof zoveel mogelijk af op het niveau en de vaardigheden van uw kind.
Met verdiepings- en verrijkingsoefeningen als uw kind wat meer uitdaging aan kan en herhalingsoefeningen voor kinderen die wat meer tijd nodig hebben.
Wij bieden uw kind een optimale voorbereiding op het middelbaar onderwijs.
Onze school staat voor kwaliteitsvol onderwijs. 

Onze deur staat altijd open en we overleggen regelmatig met u als ouder.
Ook alle inbreng en hulp van ouders waarderen wij zeer.
U bent welkom in het oudercomité, de schoolraad, de vriendenkring of gewoon om nu en dan eens een handje of verstandje toe te steken.

BS De Notelaar is een school van het ‘Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap’ of kortweg GO!
Er is een kleuter en een lagere afdeling. 
Onze visie op onderwijs is dan ook gebaseerd op ‘Het Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs’. 

Het Pedagogisch Project van het GO! is een basisdocument waarin de grondbeginselen, de waarden en de algemene doestellingen van het GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap zijn opgenomen. Het is een richtingwijzer en referentiekader om lerenden te begeleiden in hun persoonlijke ontplooiing enerzijds en in hun ontwikkeling naar samenleven in diversiteit en harmonie anderzijds. Het biedt daarmee niet alleen een basis voor kwaliteitsvol onderwijs, maar is ook een ruimer maatschappelijk project omdat het door de brede vorming van de gehele persoonlijkheid bijdraagt aan het samenleven. Het GO! voedt op tot een actief burgerschap door respect, oprechtheid, gelijkwaardigheid, openheid, engagement en betrokkenheid te bewerkstelligen. 

 Het PPGO! Staat voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld en beoogt gelijke kansen bij een maximale ontplooiing en vorming van persoonlijkheden. Daarbij streven we ernaar dat wie in het GO! gevormd en ontwikkeld is de volgende eigenschappen heeft:

  • Een open geest
  • Authentiek, eerlijk en integer is
  • Gelooft in de gelijkwaardigheid van mensen en spant zich ook in om ze te verwezenlijken
  • Is betrokken bij de sociale werkelijkheid
  • Is mondig en kritisch
  • Is bereid om levenslang en levensbreed te leren.

Missie in onze school

Kwaliteit staat centraal: talentontwikkeling, ontwikkeling van de totale persoonlijkheid en de brede ontwikkeling van elk individu, harmonieus samenleven als actieve burgers in een democratische maatschappij. Talent maakt het verschil! Respect is een kernwaarde in het hele onderwijsgebeuren van het GO!: respect voor jezelf en voor de unieke persoonlijkheid van anderen. Samenwerken is een belangrijk fundament. Ouders en school vormen een hechte tandem. Zij delen verantwoordelijkheden, praten met en luisteren naar elkaar als gelijken, stellen samen alles in het werk voor het welbevinden en de positieve ontwikkeling van de leerlingen. Kwaliteit staat voorop en zorg voor kwaliteit is de rode draad doorheen ons beleid. De leerlingen worden benaderd als een unieke persoonlijkheid, een waardevol individu met eigen ambities, interesses en talenten. Hierdoor krijgt iedereen het gevoel erbij te horen en neemt het leerplezier toe.