Op school beschikken wij over een zorgcoördinator. Haar taak situeert zich op 3 niveaus

 • Het 1ste niveau is dat van de school en de scholengemeenschap. Hieronder worden de volgende taken verstaan:
  • het aanspreekpunt zijn voor zorgvragen van leerlingen, leerkrachten, ouders en hulpverleners,
  • samenhang tussen schoolinterne en –externe zorgverleners stimuleren,
  • organiseren en begeleiden van de MDO’s, de vroegere klassenraden,
  • opvolgen en interpreteren van de leerlingvolgsystemen,
  • suggesties formuleren betreffende  nascholing en aankopen materiaal.
 •  Het 2de niveau is het ondersteunen van het handelen van de leerkrachten.  Waaronder de volgende taken worden opgenomen:
  •  suggesties geven op het gebied van omgaan met verschillen, met zorgkinderen,
  • deelnemen bij observatie en probleemanalyse: observeren in de klas om na te gaan of er verdere stappen ondernomen moeten worden,
  • opstellen en begeleiden van handelingsplannen: deze worden opgesteld samen met de juf/meester, de ouders, de externe hulpverleners en evt. de leerling zelf,
  • hulpmiddelen aanreiken bv ander rekenboek voor kinderen die ver voor zijn op hun klasgenoten, tafelkaart, beloningssysteem, ed.,
  • leerkrachten coachen naar aanpakmogelijkheden voor leerlingen met specifieke zorgvragen.
 • Het 3de niveau is de begeleiding van de leerlingen zelf. Waaronder de volgende taken vallen:
  • het begeleiden van leerlingen is in de 1ste plaats een taak van de leerkrachten. Indien nodig kan de zorgcoördinator en zorgjuf hulp bieden zoals oa observeren, tips geven naar aanpak, evt een extra test doen, begeleiden,....
  • De preventie en remediëring van leerachterstanden en het gericht differentiëren in de lesinhoud: bv leerlingen die het moeilijk hebben met bv rekenen minder oefeningen laten maken, leerlingen die een aangepast programma krijgen en zo hun diploma niet kunnen halen goed opvolgen en begeleiden,
  • begeleiding bij sociaal-emotionele problemen,
  • begeleiding bij psychomotorische problemen.

De dagen dat ik werkzaam ben op school zijn op maandag, woensdag en vrijdag.
U kan me telefonisch contacteren (016/73 34 29) of via mail zorg@godenotelaar.be